Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social

Noticias

Recentemente acaban de sair  o Programa de Vacacións IMSERSO – COCEMFE 2016 para persoas con discapacidade.

Estos programas están subvencionados pola Fundación Once e organizados por COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica)

 As persoas beneficiarias

 • Persoas que acrediten un grao de discapacidade física ou orgánica igual ou superior ao 33%, tendo prioridade aqueles que superen o 50%.
 • Ser maior de 16 anos. Autorización do pai, nai ou titor/a en caso de menores de idade.
 • Poden asistir con carácter excepcional os fillos das persoas beneficiarias menores de 16 anos, sempre que se xustifique a imposibilidade de poder viaxar sen a súa compañía.
 • Terán que levar acompañante, aquelas persoas que utilicen cadeira de rodas ou que requiran axuda, para desenvolver as actividades básicas da vida diaria.

 Os servizos incluídos nas quendas

 • Habitación doble compartida.
 • Hotel accesible (non adaptado) en réxime de pensión completa.
 • Non se garante a adxudicación de habitacións adaptadas.
 • Seguro de viaxe.
 • Monitores de apoio para o grupo durante toda a viaxe (dinamización de estadía, excursións, actividades, etc.)
 • Transporte adaptado durante toda a viaxe nas quendas de península.
 • Nas quendas de illas inclúe billete de avión en liña regular desde Madrid e transporte adaptado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
 • As quendas de termalismo inclúen consulta médica e tratamiento termal personalizado para os beneficiarios, e acceso ao Spa para todos os participantes.
 • Bebida: Auga e/ou viño en todas as quendas.
 • Nas quendas de illas, haberá dúas excursións obrigatorias que deberán ser abonadas por adiantado ao tempo que o pago da viaxe.

Para  mais información dirixirse a seguinte paxina:      http://www.cocemfe.es/vacaciones/pdf/programa_2016/VACACIONES-COCEMFE-2016.pdf

 Like

 

 Deducións no IRPF para persoas con discapacidade

 O Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.(DOG nº 201 do 20/10/2011)

Deducións na cota autonómica

 • Os importes da dedución por familia numerosa duplicanse cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que sexa aplicable o mínimo familiar teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, fixándose en 500 € ou 800 € segundo a categoría da familia numerosa. Cando se trate de familias numerosas con persoas con discapacidade que non acaden dito grao, a dedución será de 250 € se é de categoría xeral e 400 € se é especial.
 • As/os contribuíntes de idade igual ou superior a sesenta e cinco anos afectados por un grao de discapacidade igual ou superio ao 65 % e que precisen axuda de terceiras persoas poderán deducir da cota íntegra autonómica o 10% das cantidades satisfeitas aos terceiros, cun límite máximo de 600 euros, si se cumplen os requisitos.
 • 600 € o 720 € en caso de parto múltiple por cada filla ou fillo nacido ou adoptado siempre que a base impoñible menos os mínimos, sexa igual ou superior a 22.000,01 €. Sr fora menor ou igual a 22.000 €, a contía da deducción será de 720 € para o primeiro fillo, 2.400 € segundo e 4.800 terceiro e siguintes, cando éstos teñan un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%, con requisitos.

Acreditación do grao e a condición de persoa con discapacidade a estes efectos (art. 3):

O grao de discapacidade deberá de acreditarse mediante certificado ou resolución expedida polo órgano competente. Considerase acreditado un grao igual ou superior ao 33% no caso dos pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez e no caso dos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións sexan recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

Deducións na cota autonómica

 • Os importes da dedución por familia numerosa duplicanse cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que sexa aplicable o mínimo familiar teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, fixándose en 500 € ou 800 € segundo a categoría da familia numerosa. Cando se trate de familias numerosas con persoas con discapacidade que non acaden dito grao, a dedución será de 250 € se é de categoría xeral e 400 € se é especial.
 • As/os contribuíntes de idade igual ou superior a sesenta e cinco anos afectados por un grao de discapacidade igual ou superio ao 65 % e que precisen axuda de terceiras persoas poderán deducir da cota íntegra autonómica o 10% das cantidades satisfeitas aos terceiros, cun límite máximo de 600 euros, si se cumplen os requisitos.
 • 600 € o 720 € en caso de parto múltiple por cada filla ou fillo nacido ou adoptado siempre que a base impoñible menos os mínimos, sexa igual ou superior a 22.000,01 €. Sr fora menor ou igual a 22.000 €, a contía da deducción será de 720 € para o primeiro fillo, 2.400 € segundo e 4.800 terceiro e siguintes, cando éstos teñan un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%, con requisitos.

Acreditación do grao e a condición de persoa con discapacidade a estes efectos (art. 3):

O grao de discapacidade deberá de acreditarse mediante certificado ou resolución expedida polo órgano competente. Considerase acreditado un grao igual ou superior ao 33% no caso dos pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez e no caso dos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións sexan recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

 Like

Guía “Que é o duelo?” para axudar ás persoas con discapacidade intelectual a entender este proceso

O falecemento dun ser querido é unha das perdas máis amargas que pode experimentarse, pero non é a única, hai outras perdas que tamén pode dar lugar ao duelo, por exemplo o cambio forzoso de domicilio, perdas de saúde, cambio de persoas de referencia (coidadores, monitores), cambios de rutinas…

Para reflexionar sobre o duelo e os diferentes aspectos asociados ó mesmo, FADEMGA Plena inclusión Galicia, organizou a Xornada O proceso de duelo en persoas con discapacidade intelectual, na Casa das Asociacións de Cabes, en Santiago de Compostela, na que se presentou unha nova Guía en lectura fácil elaborada pola propia Federación “Que é o duelo?” na que se axuda ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento neste proceso, e que responde cuestións como “Para que serve o duelo” ou “cales son as súas fases”.

 Like

A Consellería de Política Social ten en trámite o Proxecto de orde de pola que se crea a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade e regúlase o procedemento para a súa obtención. (nestes momentos en fase de alegacións)

A tarxeta acreditativa de grao de discapacidade en Galicia ten como finalidade que as persoas con discapacidade legalmente recoñecida poidan acreditar de forma áxil e práctica, ante terceiras persoas, o seu grao de discapacidade e facilitarlles así o acceso a determinados servizos que poidan mellorar a súa calidade de vida a través dun instrumento máis práctico e cómodo. Esta tarxeta substituirá ao actual certificado en papel que se emite xunto coa resolución da discapacidade.

Ata finais de xullo non está previsto que comece a expedición da tarxeta.

Procedemento

 1. Se lle expedirá de oficio, e por tanto non terán que solicitalo, a todas as persoas ás que se lle recoñeza a discapacidade a partir do momento en que saia publicada a Orde na que se regula como é a tarxeta e as condicións e procedemento para a súa expedición.
 2. No caso das persoas que no momento en que saia publicada a Orde xa teñan o recoñecemento da súa discapacidade, poderán solicitala empregando o modelo de solicitude que sairá publicado coa Orde, e que estará dispoñible na sede electrónica da Xunta, na web da Consellería de Política Social, e nas Seccións de Cualificación e Valoración da Discapacidade.

A expedición da tarxeta non terá custo ningún.

 Like

A neumonía es una patología que afecta al pulmón y que se caracteriza por la multiplicación de microorganismos en el interior de los alvéolos, provocando de esta forma una inflamación que afecta fuertemente a los pulmones.

 

Esta afección se puede producir en todas las personas, pero es más común que la padezcan los ancianos o los niños, es decir en los dos extremos de la etapa de la vida de una persona. Además son más propensos a adquirir esta enfermedad, personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica o personas que tienen una salud delicada.

Desde Separ se especifica que la neumonía en ancianos tiene una incidencia de 30 personas cada 1000, a partir de los 65 años.

Neumonía en ancianos: ¿qué causa esta patología?

Esta patología se produce cuando un germen infeccioso invade el tejido pulmonar que puede llegar por distintas vías como pueden ser:

 • Vía respiratoria
 • A través de la faringe
 • Vía sanguínea

La bacteria más común que produce esta enfermedad es el neumococo, pero además también se puede adquirir a través del virus de la gripe, si este se complica puede desencadenar en una neumonía.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la neumonía en ancianos?

No todos los pacientes pueden sufrir los mismos síntomas de la neumonía ya que según de la forma que se adquiera estos síntomas variaran.

Los síntomas de la neumonía común son los siguientes:

 • Tos con expectoración supurante e incluso con sangre
 • Dolor de tórax
 • Fiebre
 • Escalofríos

Los síntomas que podemos observar en neumonías atípicas son los siguientes:

 • Décimas de fiebre
 • Malestar general
 • Dolor muscular y articular
 • Dolor de cabeza
 • Cansancio
 • Tos seca, al contrario que en la neumonía común está no tendrá expectoración.

En algunos de los casos de neumonía en ancianos, se puede padecer unainsuficiencia respiratoria.

¿Se puede prevenir la neumonía en ancianos?

Es complicado prevenir esta patología ya que en muchas ocasiones se adquiere por contagio de otra persona, y en las ocasiones más comunes se origina por los gérmenes que se encuentran en las vías respiratorias de los adultos mayores.

Como hemos comentado anteriormente, la neumonía se puede desencadenar después de un proceso gripal, es por esto que una medida preventiva para la misma, es vacunarse contra la gripe.

Otra medida que podemos encontrar es vacunarse contra la bacteria del neumococo de esta forma evitaremos la neumonía producida por esta bacteria.

Al ser una enfermedad pulmonar es importante que se adquieran como medida de prevención las siguientes recomendaciones:

 • Si eres fumador, dejar de fumar
 • Dejar de consumir alcohol o reducir la dosis que se ingiere
 • Tener una perfecta higiene oral y dental

Neumonía en ancianos: ¿qué cuidados debes llevar si adquieres esta patología?

Si notas los síntomas mencionados anteriormente debes acudir rápidamente a tu médico para que te puedan diagnosticar la enfermedad y administrar el tratamiento idóneo para frenar los síntomas y complicaciones de la misma.

El tratamiento básico es el uso de antibióticos o si es producida por un proceso gripal, la utilización de antivirales.

Desde Acolle recomendamos que en todo momento se sigan las indicaciones que marque el médico.

 Like

A denominación de ACOLLE responde ao carácter esencial dos centros de iniciativa social como espazo de acollida para os maiores mais necesitados. O noso logotipo está configurado pola súa denominación, abrazada por un óvalo multicolor que simboliza a nosa filosofía: acoller sen distincións.

Actualmente temos 11 residencias e centros asociados, repartidos por toda a xeografía galega, atendendo a un total de 823 residentes.

 Like