Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social

Noticias

O Consello da Xunta aprobou o proxecto de decreto da HSU e a posta en marcha de casas niño no rural

Historia Social Única

No Consello da Xunta de onte aprobouse o Proxecto de Decreto polo que se regula a creación, o uso e o acceso á Historia Social Única Electrónica, para a súa remisión a ditame do Consello Consultivo de Galicia.

Segundo destacou o titular da xunta na rolda de prensa posterior ao consello, este documento permitirá aos profesionais do Sistema Galego de Servizos Sociais, independentemente de que pertenzan ao ámbito municipal ou autonómico, o acceso único ao expediente social dos usuarios en formato electrónico e homoxéneo para todas as administración públicas competentes en servizos sociais e supón o primeiro paso avanzar cara á unha atención totalmente personalizada e adaptada ás necesidades de cada persoa.

Esta iniciativa permitirá ter nunha única historia todos os datos relativos á historia social do individuo, incluíndo: a situación persoal, social e familiar; as súas demandas, prestacións, servizos e recursos solicitados; así como as valoracións, intervencións, seguimento e avaliación por parte do sistema de servizos sociais, ademais de información referente a profesionais e a institucións e organizacións que interveñen nelas.

Trátase, engadiu, dun paso fundamental para que todos os axentes dos servizos sociais dispoñan en todo momento da mesma información, de forma que se evitarán duplicidades e se mellorará a calidade desa información, facendo fincapé en que isto suporá unha redución de erros e de tempos de resposta e unha atención máis personalizada.

Así mesmo, esta iniciativa facilitará tamén unha atención máis proactiva, grazas a un sistema de alertas e subscricións que avisa ao profesional de calquera cambio no historial da persoa para que poida actuar de maneira inmediata.

A historia social significa crear un sistema integrado de intercambio de información entre a Administración local e a autonómica, e sentará as bases para facer realidade o compromiso de que a historia social se integre coa historia clínica, o que simplificará o labor dos preto de 30.000 profesionais que integran o Sistema Galego de Servizos Sociais.

Progresivamente, precisou que esta historia social irase ampliando ao eido da atención aos menores, do emprego, da vivenda, da xustiza, e o paso final será a integración coa información sanitaria. Sobre a seguridade, indicou que haberá unha identificación unívoca dos usuarios ao empregar a numeración da tarxeta sanitaria, para que non existan dous números de identificación distintos; e que queda protexido o acceso á información a través do uso dun certificado por parte dos profesionais.

 Like

Rey Varela presenta a nova Axenda Social de Galicia como un documento para “as persoas que peor o están a pasar” baseado na “coordinación entre as administracións e o tecido social” – Xunta de Galicia

Santiago, 25 de abril de 2016.- O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, presidiu na mañá de hoxe a sesión extraordinaria do Consello Galego de Benestar Social que tivo como puntos centrais as presentacións da Historia Social Única Electrónica e da Nova Axenda Social de Galicia. Neste eido, o responsable da área social do Goberno galego salientou a importancia dunha axenda creada “para as persoas que peor o están a pasar” e que está baseada na “coordinación entre as administracións e o tecido social”.

Subliñou tamén que o investimento no marco da colaboración cos concellos no ámbito da inclusión acadará os 161 millóns de euros neste ano, o que representa unha subida do 26% con respecto ao orzamento consignado en 2015 (128 millóns de euros). Ademais, na sesión do Consello, procedeuse a aprobación da acta da sesión anterior e informouse de tres proxectos de orde para a modificación do módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en situación de dependencia, para a creación da tarxeta acreditativa do grao de discapacidade e regulación do procedemento para a súa obtención, e mais para a modificación do decreto polo que se establecen os prezos públicos polas prestacións nas residencias de tempo libre.

Respecto á Nova Axenda Social de Galicia, o conselleiro resaltou as axudas existentes para mellorar a renda das persoas con dificultades e apuntou cara un feixe de medidas que inclúe accións para paliar as dificultades de pago da tarifa eléctrica, medidas para evitar os desafiuzamentos, a Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA), así como outras axudas municipais, de inclusión, e para a rede daquelas persoas que traballan no ámbito social.

Máis en concreción, o titular de Política Social falou de medidas como a segunda edición do ticket eléctrico, a orde de entidades de inclusión social (aprobada a semana pasada no Consello da Xunta e que duplica o seu orzamento ao pasar de 3,5 millóns de euros a 7), a orde de concellos de inclusión social (que tamén duplica o seu orzamento), medidas de atención á dependencia cos concellos como o Servizo de Axuda no Fogar (que disporá dun millón de horas máis a partir de xuño) ou medidas contra a pobreza infantil como os convenios ProInfancia asinados coas principais cidades de Galicia (proximamente asinaranse nas cidades de Pontevedra e Vigo) ou as axudas para a adquisición de medicamentos.

Nesta liña, o conselleiro tamén falou do Plan Concertado e anunciou un incremento do seu orzamento nun 12%, así como a reserva de orzamento para a contratación de máis persoal por parte dos concellos nos ámbitos de actuación de auxiliares, educadores sociais e da atención temperá (dentro do que se formarán 12 novos equipos ata chegar aos 18).

Historia Social Única Electrónica
No día de hoxe tamén foi presentada ante o Consello Galego de Benestar Social a Historia Social Única Electrónica (HSU) que será aprobada esta mesma semana no Consello da Xunta. Esta iniciativa, enmarcada no Plan Trabe, desenvolvido pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en colaboración coa Consellería foi cualificada polo conselleiro como “un reto importantísimo para a Xunta de Galicia”. O conselleiro agradeceu ás persoas da Consellería de Política Social e da Amtega o seu traballo “durante anos neste campo de complexidade”.

Nas súas verbas asegurou que ao apoiarse no sistema de historia clínica electrónica IANUS -“de gran potencialidade”-, “permítenos ser moi ambiciosos na Historia Social Única Electrónica”. Deste xeito, dixo o conselleiro, coa aprobación da HSU no próximo Consello da Xunta, “deixará de ser un proxecto para que pase a ser unha realidade”.

 Like

Recentemente acaban de sair  o Programa de Vacacións IMSERSO – COCEMFE 2016 para persoas con discapacidade.

Estos programas están subvencionados pola Fundación Once e organizados por COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica)

 As persoas beneficiarias

 • Persoas que acrediten un grao de discapacidade física ou orgánica igual ou superior ao 33%, tendo prioridade aqueles que superen o 50%.
 • Ser maior de 16 anos. Autorización do pai, nai ou titor/a en caso de menores de idade.
 • Poden asistir con carácter excepcional os fillos das persoas beneficiarias menores de 16 anos, sempre que se xustifique a imposibilidade de poder viaxar sen a súa compañía.
 • Terán que levar acompañante, aquelas persoas que utilicen cadeira de rodas ou que requiran axuda, para desenvolver as actividades básicas da vida diaria.

 Os servizos incluídos nas quendas

 • Habitación doble compartida.
 • Hotel accesible (non adaptado) en réxime de pensión completa.
 • Non se garante a adxudicación de habitacións adaptadas.
 • Seguro de viaxe.
 • Monitores de apoio para o grupo durante toda a viaxe (dinamización de estadía, excursións, actividades, etc.)
 • Transporte adaptado durante toda a viaxe nas quendas de península.
 • Nas quendas de illas inclúe billete de avión en liña regular desde Madrid e transporte adaptado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
 • As quendas de termalismo inclúen consulta médica e tratamiento termal personalizado para os beneficiarios, e acceso ao Spa para todos os participantes.
 • Bebida: Auga e/ou viño en todas as quendas.
 • Nas quendas de illas, haberá dúas excursións obrigatorias que deberán ser abonadas por adiantado ao tempo que o pago da viaxe.

Para  mais información dirixirse a seguinte paxina:      http://www.cocemfe.es/vacaciones/pdf/programa_2016/VACACIONES-COCEMFE-2016.pdf

 Like

 

 Deducións no IRPF para persoas con discapacidade

 O Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.(DOG nº 201 do 20/10/2011)

Deducións na cota autonómica

 • Os importes da dedución por familia numerosa duplicanse cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que sexa aplicable o mínimo familiar teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, fixándose en 500 € ou 800 € segundo a categoría da familia numerosa. Cando se trate de familias numerosas con persoas con discapacidade que non acaden dito grao, a dedución será de 250 € se é de categoría xeral e 400 € se é especial.
 • As/os contribuíntes de idade igual ou superior a sesenta e cinco anos afectados por un grao de discapacidade igual ou superio ao 65 % e que precisen axuda de terceiras persoas poderán deducir da cota íntegra autonómica o 10% das cantidades satisfeitas aos terceiros, cun límite máximo de 600 euros, si se cumplen os requisitos.
 • 600 € o 720 € en caso de parto múltiple por cada filla ou fillo nacido ou adoptado siempre que a base impoñible menos os mínimos, sexa igual ou superior a 22.000,01 €. Sr fora menor ou igual a 22.000 €, a contía da deducción será de 720 € para o primeiro fillo, 2.400 € segundo e 4.800 terceiro e siguintes, cando éstos teñan un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%, con requisitos.

Acreditación do grao e a condición de persoa con discapacidade a estes efectos (art. 3):

O grao de discapacidade deberá de acreditarse mediante certificado ou resolución expedida polo órgano competente. Considerase acreditado un grao igual ou superior ao 33% no caso dos pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez e no caso dos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións sexan recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

Deducións na cota autonómica

 • Os importes da dedución por familia numerosa duplicanse cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que sexa aplicable o mínimo familiar teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, fixándose en 500 € ou 800 € segundo a categoría da familia numerosa. Cando se trate de familias numerosas con persoas con discapacidade que non acaden dito grao, a dedución será de 250 € se é de categoría xeral e 400 € se é especial.
 • As/os contribuíntes de idade igual ou superior a sesenta e cinco anos afectados por un grao de discapacidade igual ou superio ao 65 % e que precisen axuda de terceiras persoas poderán deducir da cota íntegra autonómica o 10% das cantidades satisfeitas aos terceiros, cun límite máximo de 600 euros, si se cumplen os requisitos.
 • 600 € o 720 € en caso de parto múltiple por cada filla ou fillo nacido ou adoptado siempre que a base impoñible menos os mínimos, sexa igual ou superior a 22.000,01 €. Sr fora menor ou igual a 22.000 €, a contía da deducción será de 720 € para o primeiro fillo, 2.400 € segundo e 4.800 terceiro e siguintes, cando éstos teñan un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%, con requisitos.

Acreditación do grao e a condición de persoa con discapacidade a estes efectos (art. 3):

O grao de discapacidade deberá de acreditarse mediante certificado ou resolución expedida polo órgano competente. Considerase acreditado un grao igual ou superior ao 33% no caso dos pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez e no caso dos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións sexan recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

 Like

Guía “Que é o duelo?” para axudar ás persoas con discapacidade intelectual a entender este proceso

O falecemento dun ser querido é unha das perdas máis amargas que pode experimentarse, pero non é a única, hai outras perdas que tamén pode dar lugar ao duelo, por exemplo o cambio forzoso de domicilio, perdas de saúde, cambio de persoas de referencia (coidadores, monitores), cambios de rutinas…

Para reflexionar sobre o duelo e os diferentes aspectos asociados ó mesmo, FADEMGA Plena inclusión Galicia, organizou a Xornada O proceso de duelo en persoas con discapacidade intelectual, na Casa das Asociacións de Cabes, en Santiago de Compostela, na que se presentou unha nova Guía en lectura fácil elaborada pola propia Federación “Que é o duelo?” na que se axuda ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento neste proceso, e que responde cuestións como “Para que serve o duelo” ou “cales son as súas fases”.

 Like

A Consellería de Política Social ten en trámite o Proxecto de orde de pola que se crea a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade e regúlase o procedemento para a súa obtención. (nestes momentos en fase de alegacións)

A tarxeta acreditativa de grao de discapacidade en Galicia ten como finalidade que as persoas con discapacidade legalmente recoñecida poidan acreditar de forma áxil e práctica, ante terceiras persoas, o seu grao de discapacidade e facilitarlles así o acceso a determinados servizos que poidan mellorar a súa calidade de vida a través dun instrumento máis práctico e cómodo. Esta tarxeta substituirá ao actual certificado en papel que se emite xunto coa resolución da discapacidade.

Ata finais de xullo non está previsto que comece a expedición da tarxeta.

Procedemento

 1. Se lle expedirá de oficio, e por tanto non terán que solicitalo, a todas as persoas ás que se lle recoñeza a discapacidade a partir do momento en que saia publicada a Orde na que se regula como é a tarxeta e as condicións e procedemento para a súa expedición.
 2. No caso das persoas que no momento en que saia publicada a Orde xa teñan o recoñecemento da súa discapacidade, poderán solicitala empregando o modelo de solicitude que sairá publicado coa Orde, e que estará dispoñible na sede electrónica da Xunta, na web da Consellería de Política Social, e nas Seccións de Cualificación e Valoración da Discapacidade.

A expedición da tarxeta non terá custo ningún.

 Like

A neumonía es una patología que afecta al pulmón y que se caracteriza por la multiplicación de microorganismos en el interior de los alvéolos, provocando de esta forma una inflamación que afecta fuertemente a los pulmones.

 

Esta afección se puede producir en todas las personas, pero es más común que la padezcan los ancianos o los niños, es decir en los dos extremos de la etapa de la vida de una persona. Además son más propensos a adquirir esta enfermedad, personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica o personas que tienen una salud delicada.

Desde Separ se especifica que la neumonía en ancianos tiene una incidencia de 30 personas cada 1000, a partir de los 65 años.

Neumonía en ancianos: ¿qué causa esta patología?

Esta patología se produce cuando un germen infeccioso invade el tejido pulmonar que puede llegar por distintas vías como pueden ser:

 • Vía respiratoria
 • A través de la faringe
 • Vía sanguínea

La bacteria más común que produce esta enfermedad es el neumococo, pero además también se puede adquirir a través del virus de la gripe, si este se complica puede desencadenar en una neumonía.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la neumonía en ancianos?

No todos los pacientes pueden sufrir los mismos síntomas de la neumonía ya que según de la forma que se adquiera estos síntomas variaran.

Los síntomas de la neumonía común son los siguientes:

 • Tos con expectoración supurante e incluso con sangre
 • Dolor de tórax
 • Fiebre
 • Escalofríos

Los síntomas que podemos observar en neumonías atípicas son los siguientes:

 • Décimas de fiebre
 • Malestar general
 • Dolor muscular y articular
 • Dolor de cabeza
 • Cansancio
 • Tos seca, al contrario que en la neumonía común está no tendrá expectoración.

En algunos de los casos de neumonía en ancianos, se puede padecer unainsuficiencia respiratoria.

¿Se puede prevenir la neumonía en ancianos?

Es complicado prevenir esta patología ya que en muchas ocasiones se adquiere por contagio de otra persona, y en las ocasiones más comunes se origina por los gérmenes que se encuentran en las vías respiratorias de los adultos mayores.

Como hemos comentado anteriormente, la neumonía se puede desencadenar después de un proceso gripal, es por esto que una medida preventiva para la misma, es vacunarse contra la gripe.

Otra medida que podemos encontrar es vacunarse contra la bacteria del neumococo de esta forma evitaremos la neumonía producida por esta bacteria.

Al ser una enfermedad pulmonar es importante que se adquieran como medida de prevención las siguientes recomendaciones:

 • Si eres fumador, dejar de fumar
 • Dejar de consumir alcohol o reducir la dosis que se ingiere
 • Tener una perfecta higiene oral y dental

Neumonía en ancianos: ¿qué cuidados debes llevar si adquieres esta patología?

Si notas los síntomas mencionados anteriormente debes acudir rápidamente a tu médico para que te puedan diagnosticar la enfermedad y administrar el tratamiento idóneo para frenar los síntomas y complicaciones de la misma.

El tratamiento básico es el uso de antibióticos o si es producida por un proceso gripal, la utilización de antivirales.

Desde Acolle recomendamos que en todo momento se sigan las indicaciones que marque el médico.

 Like

A denominación de ACOLLE responde ao carácter esencial dos centros de iniciativa social como espazo de acollida para os maiores mais necesitados. O noso logotipo está configurado pola súa denominación, abrazada por un óvalo multicolor que simboliza a nosa filosofía: acoller sen distincións.

Actualmente temos 11 residencias e centros asociados, repartidos por toda a xeografía galega, atendendo a un total de 823 residentes.

 Like