Deducións no IRPF para persoas con discapacidade

 O Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.(DOG nº 201 do 20/10/2011)

Deducións na cota autonómica

  • Os importes da dedución por familia numerosa duplicanse cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que sexa aplicable o mínimo familiar teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, fixándose en 500 € ou 800 € segundo a categoría da familia numerosa. Cando se trate de familias numerosas con persoas con discapacidade que non acaden dito grao, a dedución será de 250 € se é de categoría xeral e 400 € se é especial.
  • As/os contribuíntes de idade igual ou superior a sesenta e cinco anos afectados por un grao de discapacidade igual ou superio ao 65 % e que precisen axuda de terceiras persoas poderán deducir da cota íntegra autonómica o 10% das cantidades satisfeitas aos terceiros, cun límite máximo de 600 euros, si se cumplen os requisitos.
  • 600 € o 720 € en caso de parto múltiple por cada filla ou fillo nacido ou adoptado siempre que a base impoñible menos os mínimos, sexa igual ou superior a 22.000,01 €. Sr fora menor ou igual a 22.000 €, a contía da deducción será de 720 € para o primeiro fillo, 2.400 € segundo e 4.800 terceiro e siguintes, cando éstos teñan un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%, con requisitos.

Acreditación do grao e a condición de persoa con discapacidade a estes efectos (art. 3):

O grao de discapacidade deberá de acreditarse mediante certificado ou resolución expedida polo órgano competente. Considerase acreditado un grao igual ou superior ao 33% no caso dos pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez e no caso dos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións sexan recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

Deducións na cota autonómica

  • Os importes da dedución por familia numerosa duplicanse cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que sexa aplicable o mínimo familiar teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, fixándose en 500 € ou 800 € segundo a categoría da familia numerosa. Cando se trate de familias numerosas con persoas con discapacidade que non acaden dito grao, a dedución será de 250 € se é de categoría xeral e 400 € se é especial.
  • As/os contribuíntes de idade igual ou superior a sesenta e cinco anos afectados por un grao de discapacidade igual ou superio ao 65 % e que precisen axuda de terceiras persoas poderán deducir da cota íntegra autonómica o 10% das cantidades satisfeitas aos terceiros, cun límite máximo de 600 euros, si se cumplen os requisitos.
  • 600 € o 720 € en caso de parto múltiple por cada filla ou fillo nacido ou adoptado siempre que a base impoñible menos os mínimos, sexa igual ou superior a 22.000,01 €. Sr fora menor ou igual a 22.000 €, a contía da deducción será de 720 € para o primeiro fillo, 2.400 € segundo e 4.800 terceiro e siguintes, cando éstos teñan un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%, con requisitos.

Acreditación do grao e a condición de persoa con discapacidade a estes efectos (art. 3):

O grao de discapacidade deberá de acreditarse mediante certificado ou resolución expedida polo órgano competente. Considerase acreditado un grao igual ou superior ao 33% no caso dos pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez e no caso dos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións sexan recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

Comparte este artículo en: